Конспекти

Share

КОНСПЕКТ ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

Състезателна група V – VIII клас 

1.Kомпютърна система. Функционално предназначение на основните части на
компютърната система. Основни технически параметри на частите на
компютърна система. Устройства за достъп до текстова, звукова и графична
информация.
2.Операционна система. Файлова структура на организация на данните.
Основни операции с файлове и папки – копиране, преместване, преименуване,
изтриване. Елементи на потребителски интерфейс, начини за диалог на
потребителите с компютърни приложения. Настройки на операционната
система на ниво потребителски интерфейс.
3.Информация и данни. Основни единици за измерване на информация.
Основни информационни дейности. Носители на информация и файлови
формати.
4.Защита на данните в компютърната система. Средства и методи за защита на
информация. Използване на антивирусни програми.
5.Създаване и обработка на графично изображение. Графични редактори.
Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения.
Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст,
осветеност. Цветови гами.
6.Работа със звукова и видео информация. Основни файлови формати.
7.Компютърна обработка на текстове. Структурни единици на текстов
документ – дума, изречение, абзац. Въвеждане, редактиране и форматиране на
текст. Определяне на характеристиките на страница в текстов документ.
Задаване на настройки за печат и отпечатване на текстов документ. Създаване
и оформяне на таблици със средствата на текстообработваща програма.
Вмъкване на символи и изображения.
8.Електронни таблици. Предназначение. Основни елементи на електронна
таблица: клетка, ред, колона. Работни листове. Характеристики на
оформлението на клетките и данните: шрифт, размер, подравняване,
ориентация, рамка, цвят на рамка и клетка. Формули за извършване на
аритметични действия. Функции: сумиране, средноаритметично, максимум и
минимум. Логически оператори. Сортиране на данни по зададени критерии.
Графична интерпретация на данните.
9.Компютърна презентация. Основни понятия при компютърна презентация:
слайд, дизайн на слайд. Използване на анимационни ефекти по отношение на
елементите на слайдовете. Задаване на времетраене на слайд. Запазване на
презентация в различни файлови формати. Правила за представяне на
презентация пред публика.
10.Интернет. Същност на глобалната мрежа Интернет. Основни начини за
достъп до Интернет. Електронни адреси. Изпращане и получаване на
електронно писмо. Прикачени файлове. Работа с програма за комуникация в
реално време.

Състезателна група IX – XII клас

1. Компютърни системи. Основни компоненти на компютърните системи,
особености, характеристики, взаимодействие. Основни принципи на работа.
Основни входно-изходни интерфейси и стандарти.
2. Компютърни програми (софтуер) – същност, функции, класифициране,
създаване, начини на използване (инсталиране, стартиране, деинсталиране).
3. Правила за работа с компютърни системи и програми – пускане и спиране,
диагностика, откриване на проблеми, поддържане, тестване.
4. Средства на ИТ за пренос на данни (различни подходи и методи, физически
среди и канали за пренос, предимства и недостатъци). Основни единици за
измерване на информация. Основи на двоичните пресмятания. Изчисления в
различни бройни системи.
5. Операционни системи – понятия, основни функции и задачи, видове.
Потребителски интерфейс – понятия, видове. Графичен интерфейс – понятия,
основни обекти, основни операции, организация, настройки. Файл -понятия,
характеристики. Файлова система – понятия, видове, логическа и физическа
организация, основни обекти и действия с тях.
6. Основни фази от изпълнението на проект – анализ, моделиране, проектиране,
създаване на прототип, проверка, подобряване и усъвършенствуване,
документиране, съпровождане. Методи за моделиране. Оценка на
достоверността от изпълнението на проект.
7. Компресиране и декомпресиране на данни. Кодиране с линейно предсказване.
Алгоритми на Шенън-Фано и Хъфман. Аритметично кодиране. Речниково
кодиране: LZ-77 и LZW. JPEG кодиране. Архивиращи програми – работа с
WinZIP и WinRAR. Създаване и принцип на действие на саморазархивиращи
се и инсталационни архиви.
8. Компютърна обработка на текстове. Видове файлови формати (txt, doc, rtf),
конвертиране. Начини за кодиране на текстова информация (кодиращи
таблици и стандарти Unicode, ASCII). Проблеми при гарантиране на
многоезичност. Основни компоненти от текстовото оформление (абзаци:
подравняване, разстояния между редовете и абзаците, текст: шрифтове,
разстояния между буквите, оцветяване, размер на шрифта, ефекти). Стандарти
за оформление на текстове. Вмъкване на символи и изображения. Вмъкване
на таблици. Оформяне на таблици, редове/колони, клетки. Вмъкване на
текстово поле. Изчертаване на фигури. Оформяне (форматиране) на страница:
рамка, фон. Вмъкване на нова страница, на секция, номериране.
9. Компютърна графика. Видове графични формати на файлове (jpg, gif, tiff, eps,
psd, ai, cdr). Компресиране на изображенията. Векторни и графични
изображения. Конвертиране на графични формати. Приложения (създаване на
графични изображения, анализ и разпознаване на изображения, компютърно
изкуство). Графични редактори. Цветови гами: RGB, CMYK, Panton, 16
битови цветове.
10.База от данни. Системи за управление на бази от данни. Логическа и
физическа организация. Модели на данни. Релации. Обекти на базите от
данни. Типове данни.
11. Информационни системи. Класифициране (за управление на организация
-ERP, за управление на производство, за връзки с клиенти и доставчици
-CRM, за решаване на конкретни проблеми, …). Жизнен цикъл (основни етапи
в създаването и използването). Основни функции и задачи. Системни
архитектури – двуслойна (клиент/сървър), трислойна, N-слойна
(разпределена).
12. Сигурност и защита на информацията. Методи и алгоритми за кодиране:
Симетрични алгоритми – DES, 3DES. Асиметрични алгоритми (с частен и
публичен ключ) – RSA, DSA. Хеширащи алгоритми – SHA-1, MD5.
Електронен подпис. Цифрови сертификати.
13. Представяне на информация чрез средствата на информационните
технологии. Компютърна презентация – слайд, ефекти, бележки, цветова
схема, шаблони. Дизайн на презентационни материали – използване на
цветове, текст, изображения, звук, анимация и видео. Презентационни
системи.
14.Мултимедия. Технология за създаване на мултимедийни приложения.
Софтуерни средства за създаване на мултимедийни продукти. Генериране на
анимация и филми (вмъкване на изображения, звук, текст). Компресия на
файловете. Конвертиране на файлови формати. Програми за възпроизвеждане
на мултимедийни продукти, анимация и филми.
15. Компютърни мрежи. Архитектура на OSI модела. Мрежови протоколи.
Локални мрежи – понятия, видове според организацията на управление,
топология, основни стандарти, хардуерни компоненти. Глобални компютърни
мрежи – понятия, начини на свързване, адреси, основни услуги. Потребители
и достъп до ресурси.
16. Интернет – същност, технически и технологически аспекти. Клиент-сървър
архитектура. Основни услуги и протоколи – HTTP, FTP, POP3, SMTP. Видове
достъп до интернет – dial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL, Wi-Fi. Адреси в
интернет – IP адреси, DNS услуги, домейни от първо ниво.
17. Електронна комуникация. Електронна поща – e-mail клиенти и уеб базирани
интерфейси, протоколи. Разговори в реално време – IRC, ICQ, MSN
Messenger, Yahoo messenger – принципи на действие и протоколи.
18.World Wide Web – същност и функциониране. Браузери – http протокол,
методи get и post. Хиперлинк технология. Web страница – същност,
предназначение, URL адрес и елементи.
19. Проектиране, дизайн, разработване и тестване на Web страница. Основни
HTML тагове: вмъкване на изображения, връзки, таблици. Характеристики на
страница (фон: цвят, изображения, подравняване, заглавия на страници,
кодировка на страници, metatags), шрифтове, цветове, вмъкване на
изображения. Рамки (фреймове). Навигация: прехвърляне на управлението в
рамки (фреймове).
20.Скриптови езици за програмиране в Интернет – JavaScript, Perl, VBScript.
Общи сведения за . Типове данни. Променливи. Оператор за присвояване.
Операции и изрази. Условен оператор. Оператори за цикъл. Функции в .
Обекти в . Масиви. Обекти , Math, document, Window, navigator. Събития в
JavaScript.
Литература
• Учебници по ИТ за 9 и 10 клас
• Сборник с тестове и задачи по ИТ
• Софтуерни технологии, Н. Манева, А. Ескенази, изд. Анубис, 2001 г.
Интернет страници
Курс за самообучение по Интернет технологии, разработен в катедра ИТ към ФМИ
– СУ, последно достъпван на 16.01.2011 г. на адрес:
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/pc3/
Курс „Уеб бази от данни”, разработен в катедра ИТ към ФМИ – СУ, последно
достъпван на 16.01.2011 г. на адрес:
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/wdb/
Курс “Databases Basics – MySQL” , разработен от СофтУни
Курс „Офис технологии”, разработен в катедра ИТ към ФМИ – СУ, последно
достъпван на 16.01.2011 г. на адрес:
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/mtc/
Курс „Реклама, технологии и дизайн”, разработен в катедра ИТ към ФМИ – СУ,
последно достъпван на 16.02.2007 г. на адрес:
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/rtd/
Курс „Мултимедия”, разработен в катедра ИТ към ФМИ – СУ, последно достъпван
на 16.02.2007 г. на адрес:
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/maten/
Курс „Проектиране на човеко-машинен интерфейс”, разработен в катедра ИТ към
ФМИ – СУ, последно достъпван на 16.02.2007 г. на адрес:
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/HCI/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *