Регламент 2010/2011

Share

Регламент на националната олимпиада по информационни технологии през 2010/2011 учебна година:

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – една от V до VIII клас включително и друга от IX до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

1. Изисквания за участие в олимпиадата

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления.В разработката на проекта могат да участват до двама ученици. Всеки участник има право да участва само в един проект.

За участие в олимпиадата всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на олимпиадата с адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).

Учениците участват в Общинския кръг на олимпиадата с идеен проект, който трябва да регистрират на сайта на олимпиадата преди Общинския кръг. Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.

За участие в олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални кръгове на олимпиадата и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер.

Учениците участват на Областния кръг с проект, който трябва да има завършен вид и да бъде предаден на Училищната комисия, която изпраща одобрените от нея проекти в РИО съгласно сроковете, указани в т. 2.

За явяване на Националния кръг се допускат до 20 проекта във всяка категория, които се определят от Националната комисия на базата на представените проекти и документация измежду допуснатите от областните комисии. Националният кръг се провежда в два кръга и за двете състезателни групи.

Учениците от състезателна група B (от V до VIII клас) през първия кръг защитават разработените от тях проекти, след което на втория кръг се явяват на общ тест по информационни технологии.

Учениците от състезателна група A (от IX до XII клас) се явяват през първия кръг на общ тест по информационни технологии, а през втория защитават разработените от тях проекти.

Теглото на теста в крайната оценка на всеки един участник в националния кръг на олимпиадата е 70%. Останалите 30% се формират от качествата, представянето и защитата на разработения проект. При защитата се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най- важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *